Služby

Poskytované služby:

  • Individuální poradenství a terapie - je zaměřeno na individuální potřeby klienta, na jeho emoční, citovou oblast, pomoc a podporu při hledání dalších alternativ vedoucích ke změnám postojů a hodnotových žebříčků, motivaci ke změně, témata prevence relapsu. Jedná se o individuální konzultace v déce cca 30 - 50 minut. Rozlišujeme tyto základní typy: krátkodobé poradenství, strukturované poradenství, garantský pohovor, předléčebné poradenství, předvýstupní poradenství.
  • Informační servis -  pracovníci poskytují informace týkající se zejména oblasti drogové (minimalizace rizik, možnosti léčby aj.), zdravotní (zejména informace o infekčních nemocích), oblasti sociální (sociální zabezpečení, sociální síť, dluhové poradenství atd.).
  • Sociální práce - zaměřuje se s na zlepšení sociální situace klienta a jeho schopnost řešit sociální problémy. Jedná se zejména o pomoc v těchto oblastech: zdravotní a sociální zabezpečení, dávky sociální péče a podpory, zaměstnanost, zdravotní péče, vzdělávání, bydlení. V techto oblastech je vždy důležité vymezení kompetencí mezi pracovníky ASVP a věznice, aby se jednotlivé úkony nezdvojovaly. Součástí sociální práce je i Postpenitenciární péče jedná se  o zprostředkování dalších služeb v jiných zařízeních ( sociálních i léčebných), asistenční službu, která je klientovi poskytnuta po propuštění.
  • Skupinové poradenství a terapie - jedná se o skupinovou práci zaměřenou na problémové či potencionálně problémové oblasti klienta. Nejedná se o systematickou skupinovou psychoterapii, práce má spíše charakter poradensko - edukativního kontaktu s psychoterapeutickými prvky.
  • Korespondenční poradenství – v případě klientů, kteří stojí o spolupráci, ale z nějakých důvodů nechtějí vstoupit do osobního kontaktu, popř tam, kde není možný osobní kontakt, nebo je méně častý, cílem je podpora, udržení kontaktu, podání informací, odkazu, čí zprostředkování kontaktu na jinou instituci.

Rozsah a frekvence poskytovaných služeb:

  • Individuální poradenství – konzultace v délce 45 minut budou probíhat dle dohody s Vězeňskou službou ČR 2 dny v měsíci. Dopoledne bude přítomen jeden konzultant a odpoledne druhý. Spolu povedou i skupinovou práci. Předpokládaná kapacita cca 6-8 klientů, délka konzultace 45 – 60 minut.
  • Skupinová práce – 2x měsíčně, dle potřeby skupina pro 8 klientů. Trvání 1,5 hodiny. Skupinu vedou 2 osoby
  • Korespondenční práce – minimálně 1x za 6 týdnů

Provozní doba:

V současnosti docházejí pracovníci ASVP do Vazební věznice České Budějovice první 3 pondělky v měsíci od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00.

Dostupnost vychází z dohody s Vazební věznicí a je ovlivněna jejím režimem.