Principy

Přístupnost

znamená, že služby jsou klientům poskytovány bezplatně. Program je přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. služby jsou pro klienty přístupné po celou dobu jejich uvěznění.

Odbornost

Pracovníci Adiktologických služeb ve vězení Prevent (ASVP) poskytují kvalitní, profesionální a humánní péči v souladu s klientovými potřebami a účelem výkonu vazby a trestu.

Individuální přístup ke klientovi

Klient je partnerem, který spolurozhoduje o cílech a průběhu služby. Pracovníci ASVP vyhledávají pozitivní zdroje využitelné pro řešení nepříznivé životní situace, vycházejí z požadavků, očekávání a cílů, které si klient definuje sám a z jeho představ o změně. Služba podporuje autonomii a nezávislost klienta na službě.

Důstojnost a respekt ke klientovi

- znamená respektovat klientova osobní práva a svobody.


Adiktologické služby ve vězení Prevent se dále řídí základními principy PREVENT 99.