Poslání, cíle

Poslání projektu:

Posláním projektu je pomoci závislým osobám nacházejících se ve vazbě, či výkonu trestu ve Vazební věznici České Budějovice, začlenit se zpět do společnosti, zařadit se na trh práce a nenavázat na minulost spojenou se závislostním chováním. Podpora je zaměřená na zdravý životní styl bez závislostí a prevenci relapsu, dále na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných k orientaci na trhu práce a nalezení a udržení si vhodného zaměstnání, vytváření stabilní finanční situace a řešení dluhové situace, na smysluplné využívání volného času a v neposlední řade na sociální stabilizaci, což znamená nalezení bydlení a obnovení a udržení přirozených sociálních vazeb. 


Cíle projektu:

Hlavním cílem služby je pomoci osobám ve VTOS, případně osobám obviněným a čekajícím ve vazbě na soud, zařadit se do běžné společnosti a snížit riziko drogové a kriminální recidivy.


Dílčí cíle projektu:

  • podpora a stabilizace klienta po nástupu do vazby či VTOS
  • předat klientovi informace o rizicích užívání návykových látek
  • pomoci klientovi získat náhled na jeho dřívější užívání návykových látek či závislost
  • motivovat či udržet motivaci klienta k abstinenci po propuštění z  VTOS
  • prevence relapsu – zmapování rizikových situací a hledání postupů, jak je zvládnout
  • poskytnout klientovi informace o adiktologických službách a možnostech následné péče v lokalitě, ve které plánuje po ukončení VTOS žít, zprostředkovat kontakt s těmito službami 
  • pomoci klientovi sestavit plán na období bezprostředně po propuštění v klíčových oblastech bydlení, práce, finance a vztahy s rodinou a dalšími blízkými osobami,
  • navázat klienta na nízkoprahové služby (kontaktní centra, terénní programy) v případě, že plánuje drogy nadále užívat