Cílová skupina


Jedná se o osoby:

a) obviněné, čekající na soud ve Vazební věznici ČB,
b) odsouzené, vykonávající VTOS ve vazební věznici ČB, které mají v anamnéze užívání návykových látek.

Nezáleží na typu užívané látky, do programu se mohou zařadit i osoby zneužívající alkohol nebo patologičtí hráči. 

Pro přijetí do programu není rozhodující, za jakou trestnou činnost byla dotyčná osoba odsouzena.
Pro zapojení do programu není rozhodující, v jaké fázi užívání drog se odsouzený nacházel před nástupem do výkonu trestu. 

Kromě snahy o udržení abstinence mají tito odsouzení často mnoho jiných obtíží, které potřebují řešit a na které se potřebují před opuštěním výkonu trestu připravit. Jedná se zejména o tyto oblasti:
  • Chybějící bydlení
  • Nedostatečná orientace na trhu práce
  • Nedostatečné kompetence pro nalezení a udržení si zaměstnání
  • Chybějící kompetence v jednání s úřady a jinými institucemi
  • Neznalost následných služeb
  • Zadluženost a chybějící kompetence ve finančním plánování
  • Narušené nebo zcela chybějící sociální vazby
  • Problémy s trávením volného času bez drog
Toto vše jsou okolnosti, které mohou vést k opětovnému užívání návykových drog a k návratu ke starému způsobu života.

Rodiní příslušníci, partneři a blízcí vězněných závislých osob mohou kontaktovat v případě potřeby Adiktologickou poradnu Prevent (APP).